Statut i cele Towarzystwa


Statut Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

 

§ 1

Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w skrócie Podkarpacka Zachęta zwane w dalszej części Towarzystwem zrzesza miłośników sztuki i artystów, działając na rzecz krzewienia sztuk pięknych oraz ochrony praw artystów.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r., z późn. zmianami).

 

§ 2
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

§ 3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Rzeszów.

 

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych, międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

§ 5
Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia spraw organizacyjnych może zatrudniać pracowników.

 

§ 6
Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zjazd Członków Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ II
Cele Towarzystwa i formy ich realizacji

 

§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1. popularyzacja w społeczeństwie dokonań artystów w dziedzinie kultury i sztuki,
2. integrowanie działalności artystów i miłośników sztuki na rzecz krzewienia sztuk pięknych,
3. zapewnienie pomocy artystom w zakresie ochrony ich praw
4. udzielanie pomocy społecznej artystom.
5. popularyzowanie oraz promowanie Podkarpacia poprzez ukazywanie potencjału i dokonań środowisk twórczych.
6. integracja i aktywizacja środowisk twórczych oraz zaangażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki oraz budowanie więzi regionalnej i międzypokoleniowej poprzez aktywny kontakt ze sztuką.

 

§ 8
1. Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:
- popularyzację dorobku artystów poprzez organizowanie wystaw;
- organizowanie prac badawczych, konferencji, seminariów, sympozjów, plenerów, warsztatów twórczych, konkursów, aukcji;
- tworzenie kolekcji dzieł sztuki;
- prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych;
- współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, uczelniami, szkołami, organizacjami państwowymi, społecznymi i wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, oraz podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych Towarzystwa;
- współpracę z jednostkami publicznej radiofonii i telewizji w zakresie informowania o działalności Towarzystwa na zasadach określonych w przepisach prawa;

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów określonych w § 7, m.in. w zakresie: działalności wydawniczej; sprzedaży detalicznej realizowanej przez handlowe galerie artystyczne; sprzedaży antyków; usług reklamowych i marketingowych, usług w zakresie edukacji; doradztwa technicznego i organizacyjnego; usług w zakresie działalności turystycznej; wytwarzania filmów video oraz innych nośników informacji; ochrony; usług internetowych, innej działalności zgodnej z celami Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9
1) Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.
2. Członkami Towarzystwa mogą być cudzoziemcy zarówno posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.

§ 11
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, powziętej na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowaną osobę, przy poparciu co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin członkowski uchwalony przez Zarząd.

 

§ 12
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawo wyborcze, mogą uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa.

 

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa
2) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa
3) opłacanie składek członkowskich

 

§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.


§ 15
1. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa;
b) udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
c) opłacanie składek członkowskich.


§ 16
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji - członka wspierającego.

 

§ 17

1. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a nadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Do obowiązków członka honorowego należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa;
b) branie udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.


§ 18
Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez członków zwyczajnych przez okres 1- roku;
3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszania zasad statutowych Towarzystwa;
4. utraty przez osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie takiej osoby praw publicznych;
5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

 

§ 19
Od uchwały w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zjazdu Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

 

§ 21
Władzami Towarzystwa są:
1) Zjazd Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 22
Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

 

§ 23
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§ 24
W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności otrzymanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego tych władz.

 

ROZDZIAŁ V
Zjazd Członków Towarzystwa

 

§ 25
Zjazd Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i uczestniczą w nim wszyscy członkowie Towarzystwa, przy czym członkowie wspierający nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących wyborów władz. Zjazd Członków może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.

 

§ 26
Zwyczajny Zjazd Członków Towarzystwa odbywa się raz do roku jako zjazd sprawozdawczy, a co cztery lata jako zjazd wyborczy.

 

§ 27
Do kompetencji Zjazdu Członków Towarzystwa należy:
1) określanie kierunków działalności Towarzystwa;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) wybór władz Towarzystwa;
a) Prezesa Zarządu;
b) 3-5 członków Zarządu;
c) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej;
5) uchwalenie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej;
6) uchwalenie regulaminu Zjazdu Członków Towarzystwa;
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
8) nadawanie godności członka honorowego;
9) uchwalanie zmian w statucie;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§ 28
Nadzwyczajny Zjazd Członków Towarzystwa może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku o którym mowa w § 27 pkt 7 niniejszego statutu. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 zwyczajnych członków Towarzystwa.
Nadzwyczajny Zjazd Członków obraduje i podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

 

ROZDZIAŁ VI
Zarząd

 

§ 29
Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa Towarzystwa, sekretarza oraz skarbnika, którzy wspólnie z prezesem tworzą prezydium Zarządu.

 

§ 30
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje sekretarz co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje protokolant i przewodniczący,

 

§ 31
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
2) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
3) wykonywanie uchwał Zjazdu Członków;
4) powoływanie zespołów, komisji dla usprawnienia swojej działalności;
5) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Zjazdu Członków;
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu bądź zbywaniu nieruchomości;
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
9) współpraca ze związkami twórczymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego;
10) zwoływanie Zjazdu Członków zgodnie ze statutem.

2. Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i podpisywanie pism - w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych - w imieniu Towarzystwa wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

 

§ 32
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

 

§ 33
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa, a także nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) otrzymywać z tytułu członkowstwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. „o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi"


§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli
3) przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Członków.

 

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Towarzystwa

 

§ 35
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłem powstania majątku Towarzystwa są:
1) wpisowe i składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy, spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) dochody i nieruchomości;
5) dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 36
1. Majątek i dochody Towarzystwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów Towarzystwa.
2. Cały dochód Towarzystwa przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza Towarzystwa może być prowadzona jedynie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.


§ 37
Towarzystwo nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa, pracowników oraz osób (zwanych dalej osobami bliskimi), z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie władz i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) przekazywać składników majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

 

§ 38
1. Uchwały Zjazdu Członków Towarzystwa w sprawie zmian statutu, rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum)
2. W przypadku braku quorum Zjazd Członków Towarzystwa władny jest podjąć uchwały, o których mowa w ust.1, z wyjątkiem rozwiązania Towarzystwa, bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych w drugim terminie, który może być zwołany nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od rozpoczęcia Zjazdu.

 

§ 39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. W przypadku gdy w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa nie wskazano likwidatorów, likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu.